Kukamba pachiNdau

0

NDAUWE ndauwe! Pachipamwe madhodha woye, mweshe naana mai. Naro zuwa reMugowa. KuChisumbanje munoti ririyo naro ere. EkwaChibuwe ari kuti tapera ndiro nyamwaka. EkwaChecheche ari kuti zvichakati chechetee. Anobve Pfidza iyo Chikore ari kuti tapfidza ndiro.

Musatya henyu, munoti Marure ibenzi ere. Ngatindogwinye kunasirira badzi, irimwo mudhuze muno mvura yakhona akhiti woye. Kuti yakorera, kubva kwaa kuchindoshanda mwaparadza wanyimwe bhonasi, ndiwozve mwedzi wacho unokarirwe bhonasi rakhona kune aya anomukira.Nyamashi uno pano pabadla tinode kureketa ngegama rinoti kukamba pachiNdau. Chinyini chinozwi kukamba akhiti woye! Imare ere, mazhanje ere misarinya ere yechiNdau?

Agara ariyo antu ane misarinya mumakanyiyo. Agara ariyo anhu anohamba nephwuro phwawo phwusina nechechakatodza. Ndiyo hohoho yakhona yetinayo pano nyamashi.

Kukamba kazhinji kacho munhu unotsvake twuro twake thunounze mare akaata hake kudai, kumaapomba hake four kudai. Amweni anoshandise gama rekuti kuromba, zveshe zvakandonaka, ndicho chiNdau chacho. Chinosiyana Ndau ngeNdau, zvosiyana ngekuti unobva ngepari pacho kuMaMdau ikweyo. Unozwa antu eiti, uyo wakarombe Joni, haumuoni ere maitire ake? Anhu anoona aungaabeki namo kana kuti urimbo muhope mwawomwo achiiti ichocho.

Mukukamba umu, mune iya yetingati mityongondo yakati kuti pachiNdau chedu. Ujarijari hwekutsvake mare, mangezi akatiambirawo chiro chisikaiti, chisina neshumo yacho, nyamashi munhu weeshe ihwirakhwira nyoka yepamwoyo ngekutsvake mare.

Runopondana ndiyo, runohura ndiyo, runoroyana ndiyo, runoshekererana ndiyo, runoendesane kwaMutape Saurombe kana kuti Musikaanhu kana kuti dera iyo emene kunotongerwe pachiyungu.

Angade kureketa naPenyai ngatidhibhane pa0772 332 645/0712 948 959.

Share.

About Author