Misande ngechiNdau

0

TINOZIYA teshe kuti goko rinorya anhu. Anhu anodarika ngepo pazambukoro. Sakei kuzoti tama uripo pazambukopo ngwena woye!

Tinopetukirahe teiti zvakanaka zveeshe — zvinoemerwa uri paNdau pacho. Kuti weide chikurumuzinga chekwende Harare, unotoeme papato pechinodarika ndipo. Eme paNdau pako – wakadaro mufundisi Vhukani petaiya musoto vhiki rapera iro. Chiro cheeshe cheungada muupenyu, ngachikorere wakaeme paNdau, uyehe wakashonga zveeshe uta nemusee wakhona.

Kuti uri mutendi, emapo wakapfeke gamenzi reutendi. Ngerimweni zuwa, haurekeri kukumana nacho cheunopenya. Penyai munoona, Gugudzai muchabeurirwa hai. Apana siwo rinozwi rinobeurirwa ngana nangana guwe. Wesiwo ngewesiwo, kana agogodza unototi abeurirwe. Wacho ngewacho naye, kufuke guza rinomuka rakatsva. Asi nyamashi uno chetinode kukoshesa isiwo. Usina ndumure unode kubeurirwe siwo rempuri.

Usina ndaramo uri kuchema ari paari eiti dai Marure mwandikhurura kubve kune hosha yendakaringirana nayo.

Hetinoreketa kudai, akawanda ari kusvothoke mabvi ngekukumbire siwo reupenyu, nango kudaro tinoti dai Marure adaire minamato yawo yemasiwo akasiyana siyana mundaramo.

Tinoenderere mberi teikumuchire misande yedu. Weireketa ngemisande zviyana, unonga munhu eireketa nemuti mukanwa, akadaro asharuka.

happy wheels data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-7280383762384067" data-ad-slot="4390679228">

Iri raa dimikira retashanda naro paderapo apo asi handizvopi zvetinazvo nyamashi uno — asi tinoti ndiwo mutauro wacho. Unoite fura wechironda.

Ngatikumuchire musande wedu wechipiri unoti: Kukhabe jerye kuriambusa. Unoriona jerye rakaeme pamukowa reide kutharike kwende seri iyo kwaChikaponya kudoro.

Iro jerye amwanani arikoni kureketa naantu kuti zviro zviri pano zvandishatira akhiti. Azvizi kuema kahle ngekuti ndinode kuambuka Nyamunhamba naChidirira kuti ndoobate maoko.

Munhu paakaguma eizwe dafi reiti kokororoko! munhu wakanyangadzwa akarikhaba jerye riya rikaawire seri kwaNyamunhamba naChidirira. Jerye rakashatirwa maningi ngemupunhuro werakapuwa ngemunhu waiya akapfeke jombo inonga yemusoja uri pamushando wake. Asi chakakosha apa ngechekuti, risikafungiri, jerye rakabudirira pachirongwa charo chekoobate maoko seri iyo kwaChidirira.

Perakapedze kubate maoko, jerye rakazwe soko rekuti mudhuzemwo mwaiya nedoro remusoso raimwiwe muchikwasha chepaMakayawe chiri mubani mwaMuchadziya. \

Rakazotobirirwa radhakwa ngekadoro aka kerakamwa. Saka apa rakazoguma raa buwe rimwe rafure shiri mbiri yaemho.

Pane angade kureketa naPenyai, ngatidhibane pa 0772 332 645/ 0712 948 959.

Share.

About Author