Ngozi pachiNdau

0

NDAUWE ndauwe! Ngatikumanehe pabadla, gore redu raakupetuke kwerakabva. Tinoti thongo redu rekupona kwaDzingire, Gonzoni, Chikore, Ndiyadzo nekwaChecheche iyo.

Nyamashi uno tinode kumbobhuya ngegama rinoti ngozi. Chiro chinozwi ngozi chakakonza akhiti woye. Chapedza antu mumizimwo mwetakagarisane kudai.

Ngozi mweya wemunhu wakaurawa ngenjira isina shwiro, kumvunjikidza ngekude mare, mukati kuitawo ere ukwokwo? Asi kana yopetuka hayo ngozi, sorry, munopera ngechakapedze mbudzi. Mare inopera yeeshe, neiri pamushinda, mbudzi nemwombe dzinopera ngekooripa.

Mweya wetinoti ngozi unonga wopetuka muanhu weibudire pamunhu, kunyanya kune anhu aya anonga akamuuraya. Kuurawa kunonga kwakaithwe munhu uyu kubudikidza ngekude pfuma, kunasire mabhizimisi akagwinya kubudikidza ngengazi yemunhu, mukati kuitawo ere ukwokwo.

Unonga wabuda waende panyanga, yoro yookubhuire kuti uraye munhu kuti mare yako ihambe kahle. Dambudziko retaanaro ngerekuti, tinofunge kuti mare ndiwo upenyu, kudadira amweni ako weiti ndini, weitshaye diti kuti uzwi uripo. Ngozi hairizii diti rakoro. Inotsvake ngazi yewakaparadza ngekude makobiro enhando, mushando hawo, aTuso akadaro eidarika. Mare iri munyara dzakodzo, shanda ngenyara dzakodzo zvendiri kuita izvi. Usaba, usauraya, muntu haaurawi akadi,. Unopfuka, pfukwa haibviri, unozoikona ere yapetuke mumhatso? Dzakawanda nyaya dzetinozwa zuwa ngezuwa mudzimba nemudzimbahwe mwaana Musikaanhu, Surombe, Ndima naMuusha. Munhu haauraiiwi, rekai ndipetukirehe muromowo. Anhu eeshe emunoona einzerereka mudhoropa nemumakanyimwo, akasimira, amweni asikazi kusimira, mishando yengozi yemunonga mweiringira. Ukade kuteere nhoroondo yawo anhu aya, uchazwe utyongondo hune chekuita nekuangarara kweantu emudzinzero. Amweni acho anoangarare kudaro, antu emunoona eigwinyirire kwende kusoto, ariwohe akuruakuru ekusotoyo. Ngozi aina chakadarocho, nemumvura nemumvura inondokuteera, nekusotoyo.

Dzinza reshe munoriona reipera kunga jee kubudikidza kazhinji ngemuntu umwe unonga eiangarara mudzinzemwo. Makona tsvetai mwaNyazvituri nemwaBhombo akhiti woye. Ngaaerere nemvura zvipere. Ariyohe anoangarara mumibarirwana yedu kudai.

Unozozwa ngozi iya yobudire pamukunda kana kuti pamukorore. Kude kuzozwa, Yarira yekanyi, asi iyi inonga isikadakadzi akadi, yekanyi inodakadza, ndiwozve weduwo mutshongoyo wetinozvina atei kuedze. Unozwa yeibhuya nemaurairwe waakaitwa munhu uyu. Eibhuyahe kuti pane mitezo yakwe yakatsirwe pakati paya, hetinorekete kudai, pane atori pakati pekuvhunyungure mitezoyo yetinoreketa pano pabadla. Munhuhaazwaro!

Takazvizwa zveeshe izvi zveireketwa munharaunda dzetinogara mumakanyiyo, kuti ngozi yashupha pamhatso pangana nangana. Umweni unoreketa kuti endai mwoondiripa iyo Malawi, ndinomuperekedza,hambai.

Chiri mumusakasaka chatozvizwira. Iyi ndiyo pfuti yemene yaririre munzee madhodha.

Share.

About Author