Tsamutombo pachiNdau

0

NDAUWE ndauwe akhiti woy! Muriyo ere mumakanyiyo. KwaMutema na- Dzingire, Muchadziya naNdima ngeparuseri. KwaTonhorai, zviro zviya zvabaatonhora yaemho nyamwaka. Chidziisira takachizwa, pedzepo mvura ikati yauya bwandasira rine matsanza. Tinobonga.

Nyamashi uno tinode kureketa ngegama rinoti tsamutombo. Tsamutombo chipeneti chinoduswa ngemunhu kazhinji murapwa unonga adetserwa panyanga kana kuti pamuphorofita. Tinoenderere mberi teiti, ani naani unonga akudetsera pakupona kwako, apo zviya muiri wako usikazi kuema kahle. Tiripo kudaro, ariyo anhu anoziye mitombo yakasiyana-siyana pakurapa kubeni asiri n’anga akadi.

Anhu anokone kunga akapangidzirwe mutombo uyu ngaasharuka ekare, anhu eifa, asi eisiirane nhaka yemutombo wona uwoowo.

Tinoaziya anhu akadarowo, baba angu aiya umweni waanhu akadaro. Aiziye mutombo wechepasoro asi andingati aiya n’anga.

Anhu azhinji emene akadetserekana yaamho ngemukuwowo apo achapona munyika muno. Ndinoziyahe mbuya amweni aiziye mutombo wenyamakazi, cancer ngechiyungu. Anhu aiite mutimbira kwende koodetserwa ndimbuya endinoreketa ndiwo pano, asi nyashi uno akuchina mbuyawo endinoreketa ndiwo.

Tingade kubvunze kuti hetsamutombo yaiuya yakanganyi, mazakwatira emare ere, etinoona nyamashi uno. Ukaatama akuna kurapwa kun’angeyo kana kuchibhedleya.

Tsamutombo yaikone kuite huku jongwe kana tseketsa, badza rekusakura ndiro kana kuti dzido rehuni. Iyi ndiyo tsamutombo yechinyakare. Tsamutombo haisaifanire kuite chiro chinokosha maningi akadi kana kudhura. Yaiya njira yekubonga ndiyo apo wanga waashwa pahosha yeunonga wakumana nayo.

Kubhadhare tsoka dzemunhu waende kushango kootse mutombo. Sakei yeizwi tsamutombo. Dai taipetuke pedu pachinyakare, nyika ino yaidai yeidadisa maningi. Asi nyamashi anhu ari kufa kubudikidza ngekutame mare yekurapwa kuman’anga nekuzvipatara.

Nemadhogodheya akazviemera aya, anondoti kana usina mare wena, usauya hako, chinyini ichocho. Kunyazwihe ariyo anoiziya mitombo yedu iyi yechianhu, anhu acho akundodainzire mare akaningire pasaiti. Arurupa kunga mwombe yanambure chishanga chisati chaguma.

Imweni tsamutombo yaiuye pakushakura nekupure zviyo. Sakura rawanda zviya, munhu waibike maheu nedoro rakwe apa, huku dzake murongomuna ture apo, anhu omwa odhakwa, odzibvadzura huku dzemukurukuthwa, chatopera zveitodakadza zvirozvo. Kutodakaranje kuti ndakaswera ndeishakura ndeidhakwa, ndeisee muto nekahuku kangu kechianhu.

Dai taikone kupetudze tsika iyi yetsamutombo pakati pedu, ibaari tsika yaiya yakaema kahle, antu eishandire pamwepo.

Share.

About Author